VŠEOBECNÉ REZERVAČNÍ A STORNO PODMÍNKY FELICITY HOTELS S.R.O. ŠPINDLERŮV MLÝN

UZAVŘENÍ SMLOUVY, REZERVACE SLUŽEB

Na každou objednávku služeb provedenou klientem (dále jen objednatelem) vystaví hotel písemné potvrzení objednávky, kde specifikuje zejména rozsah objednaných služeb. Hotel vždy vyžaduje zpětné potvrzení objednatelem. U hromadných, skupinových a firemních akcí osoba, potvrzující objednávku služeb, výslovně prohlašuje, že je oprávněna jednat jménem firmy či společnosti – objednatele. Případné riziko týkající se tohoto bodu nese objednatel.

Objednatel se zavazuje řešit případné stížnosti na kvalitu či rozsah poskytovaných služeb hotelem ihned bez prodlení s odpovědným zástupcem hotelu tak, aby hotel mohl zajistit případnou nápravu uvedených skutečností, popřípadě se k těmto skutečnostem vyjádřil. Případné pozdější reklamace, které nebyly řešeny během akce, nemusí hotel akceptovat. Za hotel jsou oprávněni jednat v této věci ředitel hotelu, popřípadě sales manager. Potvrzením objednávky klient souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami“ společnosti Felicity Hotels s.r.o.

V případě online rezervace probíhá platba záloh přes platební bránu GP WebPay.

Host bere uzavřením smlouvy na vědomí, že hotel je oprávněn pořizovat v rámci akcí pořádaných hotelem pro ubytované osoby fotodokumentaci a/nebo audiovizuální záznam takových akcí pro účely propagace hotelu, a to výlučně v anonymní verzi bez uvádění jména a jiných osobních údajů hosta s výjimkou jeho podobizny či projevu; tyto materiály mohou být použity výlučně na profilu hotelu na sociálních sítích.

Dojde-li po uzavření smlouvy k takové změně okolností, která nemohla být dotčenou smluvní stranou před uzavřením smlouvy rozumně předpokládána ani ovlivněna a pro kterou se plnění smlouvy stane pro dotčenou smluvní stranu zvlášť nevýhodným, obtížným či nemožným, zavazují se smluvní strany vyvinout veškeré možné úsilí k dohodě na změně obsahu smlouvy tak, aby byl dosažen účel smlouvy, aniž by se tím její obsah změnil ve větším než nezbytně nutném rozsahu. 

V případě oboustranné dohody o zrušení smlouvy o ubytování, bude ubytovatel oprávněn klientovi účtovat administrativní poplatek za vyřízení ve výši 750,- Kč vč. DPH.

GARANCE UBYTOVÁNÍ

Hotel garantuje rezervaci na základě jím vystaveným písemným potvrzením rezervace. Písemné potvrzení rezervace je zpravidla vystaveno na základě závazné písemné objednávky objednatele. Není-li uvedeno jinak, je hotel oprávněn požadovat zálohu na poskytnuté služby, splatnou před nástupním termínem. Výše zálohy a datum její splatnosti je uvedena na faktuře. V případě, že není záloha zaplacena hotelu do data splatnosti, považuje hotel rezervaci za zrušenou, bez náhrady. Hotel garantuje ubytování v den příjezdu do 18:00 hodin místního času. Po tomto termínu je hotel oprávněn nabídnout ubytovací kapacitu jinému zájemci. V případě předchozí informace lze dohodou čas rezervace prodloužit.

Hotelové pokoje jsou dávány k dispozici způsobem „Run of the house“, tzn.  že v okamžiku příjezdu do hotelu klient dostane jakýkoliv volný pokoj v rámci objednané kategorie, uklizený a připravený k přijetí klienta v souladu s potvrzenou rezervací. Hotel Grand, Pension Grand Apartments a Apartmány residence Grand Suites nabízejí dvoulůžkové a třílůžkové pokoje a apartmány. Pokoje jsou rozděleny do kategorie Standard a De-Luxe.

ROZSAH SLUŽEB

Hotel se zavazuje poskytnout služby dle potvrzení objednávky v rozsahu a kvalitě přiměřené standardu a kvalitativního zařazení hotelu a za ceny uvedené v potvrzení objednávky.

PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ REZERVACE

Klient je povinen veškeré změny rezervace či zrušení rezervace provádět vždy za pomocí emailu nebo přes online rezervační systém a tato změna či zrušení mu musí být hotelem potvrzena.

V případě, že host zruší potvrzenou rezervaci, je hotel oprávněn účtovat následující storno-poplatky:

REFUNDABLE STORNO POPLATKY

COVID OBDOBÍ

Storno poplatky při zrušení pobytu od 1.5.2021 do 30.9.2021:

  • do 14 dní před příjezdem bez postihu
  • 13 – 7 dní před příjezdem: 50 % z celkové ceny ubytování vč. Snídaně
  • 6 – 2 dní před příjezdem: 80 % z celkové ceny ubytování vč. Snídaně
  • 2 -1 dní a nedojezd: 100 % z celkové ceny ubytování vč. snídaně

Storno poplatky při zrušení pobytu: 1.10.2021 do 1.5.2022

  • do 30 dní před příjezdem bez postihu
  • 29 – 14 dní před příjezdem: 50 % z celkové ceny ubytování vč. Snídaně
  • 14 – 7 dní před příjezdem: 80 % z celkové ceny ubytování vč. Snídaně
  • 7 dní a nedojezd: 100 % z celkové ceny ubytování vč. snídaně

NON-REFUNDABLE STORNO POPLATKY

  • 100 % z celkové ceny ubytování vč. snídaně kdykoliv po vytvoření rezervace

Záloha ve výši 50% a 100%  je nevratná.

V případech, hodných zvláštního zřetele, může hotel od účtování storno-poplatků upustit, popřípadě jejich výši dohodou snížit. Případné zkrácení délky pobytu, popřípadě nevyčerpání některých objednaných služeb (v případě možnosti jejich čerpání) není důvodem pro vrácení části zaplacené úhrady za objednané služby, není-li sjednáno jinak.

Vedle storno poplatku je hotel při každém zrušení potvrzené rezervace klientem oprávněn účtovat administrativní poplatek za vyřízení ve výši 750,- Kč vč. DPH.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Není-li uvedeno jinak, vyžaduje hotel uhrazení poskytovaných služeb nejdéle v den příjezdu hosta v hotovosti. Hotel akceptuje kreditní karty.

U skupinových a hromadných akcí vyžaduje hotel úhradu objednaných služeb nejpozději 45 dnů před pobytem. Je-li v písemném potvrzení rezervace sjednána s hotelem možnost platby fakturou, vystavuje hotel objednateli fakturu za poskytnuté služby do 3 dnů po skončení akce a stanovuje splatnost faktury na 14 dnů ode dne vystavení, přičemž za rozhodný den se považuje datum připsání úhrady na účet hotelu. Po tomto datu je hotel oprávněn účtovat úrok 0,1% celkové částky za každý den prodlení. V případě, že není provedeno uhrazení dlužné částky v daném termínu, může hotel postoupit vzniklou pohledávku k vymáhání. Požaduje-li host úhradu v cizí měně, kterou hotel akceptuje, považuje se za rozhodný denní kurz v hotelové směnárně. Při stanovení ceny služeb v písemném potvrzení rezervace v jiné měně než v Kč / USD, EURO/, která představuje devizový přepočet cen v Kč s použitím vyhlášeného kurzu nákupu banky, u níž má hotel veden devizový účet, je stanoveno riziko ve výši 5 %.

Pokud dojde při změně kurzu Kč vůči EURO k překročení stanoveného limitu kurzového rizika má ubytovatel právo změnit cenu za poskytované služby.

REKLAMACE

V případě, že klient zjistí v průběhu pobytu u ubytování nebo dalších poskytovaných služeb vady, které je možné na místě odstranit, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámí recepci hotelu nebo zaměstnanci zajišťujícímu danou službu tak, aby bylo možné vady odstranit ještě za doby trvání pobytu. V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší nebo neodpovídá potvrzené objednávce, a vady nebyly nebo nemohly být hotelem odstraněny na místě, je klient povinen nechat si písemně potvrdit od hotelové recepce, že tuto vadu reklamoval, a tato nebyla odstraněna. Klientovi bude poté nabídnuta určitá forma kompenzace za vadu, kterou nebylo možné odstranit. Pokud klient s kompenzací souhlasí, je reklamace považována za vyřízenou.

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

Hotel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou v rámci dokumentu Sdělení klientům dostupné na webových stránkách hotelu a na vyžádání na recepci hotelu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Hotel Grand, Pension Grand Apartments a Apartmány Residence Grand Suites odpovídají pouze za rezervaci a zajištění požadovaných služeb dle objednávky, potvrzení rezervace a potvrzení o úhradě zálohy. Objednávka služeb závisí na výběru klienta, na jeho finančních možnostech, zkušenostech a doporučeních.

Platnost od 01. 12. 2019

Schválila: Ing. Petra Gottfried –  jednatel společnosti

Felicity Hotels s.r.o.

č. p. 155
543 51 Špindlerův Mlýn
IČ: 25933493
DIČ: CZ25933493